Rain

24h rain

Rain last 30 days

weewx v 4.0.0b12